Bendrosios sąlygos

UAB “AINTRA” BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS
1.1 “RAMPUCENTRAS.LT” yra UAB “AINTRA”.
1.2. Klientas yra fizinis ar juridinis asmuo, su “RAMPUCENTRAS.LT” pasirašęs sutartį.
1.3 Šalis/Šalys yra bendrai arba atskirai “RAMPUCENTRAS.LT” ir Klientas.
1.4. Bendrosios sąlygos yra “RAMPUCENTRAS.LT” bendrosios sąlygos.
1.5. Specialiosios sąlygos yra tarp “RAMPUCENTRAS.LT” ir Kliento sudaryti susitarimai dėl prekių ir (arba) paslaugų pardavimo (pvz., bendradarbiavimo sutartis, pirkimo-pardavimo sutartis, techninės priežiūros paslaugų sutartis, naudotojo sutartis, garantijos sąlygos ir pan.).
1.6 Sutartis – tai bendrosios sąlygos kartu su specialiosiomis sąlygomis.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1 “RAMPUCENTRAS.LT” bendrosios sąlygos taikomos santykiams tarp “RAMPUCENTRAS.LT” ir su juo Sutartį sudariusio Kliento bei kartu su Specialiosiomis sąlygomis jos sudaro Sutartį.
2.2 Su Klientu ar Kliento įgaliotais asmenimis dėl Specialiųjų sąlygų galima susitarti siunčiant el. laišką, elektroninio pašto žinutę ar naudojantis kitomis tekstų atkūrimo priemonėmis.
2.3 Jei viena iš Bendrųjų sąlygų yra nesuderinama su Sutarties Šalių sutartomis Specialiosiomis sąlygomis, taikomos Specialiosios sąlygos.

3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1 Klientas turi teisę pirkti ir įgalioti kitus asmenis pirkti iš “RAMPUCENTRAS.LT” prekes ir paslaugas.
3.2 iš Kliento, jo atstovo arba jo įgalioto asmens “RAMPUCENTRAS.LT” gali pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3.3 Klientas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti jo paties įgaliotų asmenų sąrašo ir sustabdyti tokiems asmenims suteiktus įgaliojimus.
3.4 Klientas turi teisę pirkti prekes ar paslaugas pagal bendradarbiavimo sutartyje nustatytą kredito limitą.
3.5 Klientas yra atsakingas už visus sandorius, kuriuos įvykdė jis pats arba jo įgalioti atstovai.
3.6 Klientas privalo per penkias (5) dienas informuoti “RAMPUCENTRAS.LT” dėl savo informacijos, nurodytos sutartyje, pasikeitimų ir (arba) pakeitimo.
3.7 Klientas įsipareigoja apmokėti “RAMPUCENTRAS.LT” pateiktas sąskaitas-faktūras iki sąskaitoje-faktūroje nurodyto termino. Jei sąskaitoje-faktūroje prekių ar paslaugų apmokėjimo terminas nėra nurodytas, Klientas už prekes ar paslaugas sumoka vėliausiai prekių ar paslaugų gavimo momentu.

4. “RAMPUCENTRAS.LT” TEISĖS IR PAREIGOS
4.1 “RAMPUCENTRAS.LT” privalo nutraukti Kliento atstovo įgaliojimą, jei Klientas pateikia tam raštišką prašymą.
4.2 “RAMPUCENTRAS.LT” suteikia Klientui informacijos apie prekių ar paslaugų naudojimą.
4.3 “RAMPUCENTRAS.LT” garantuoja jo perduotų prekių atitiktį gamintojo specifikacijoms ir techninėms sąlygoms.
4.4 “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę neišduoti Klientui prekių ar paslaugų, jei Klientas turi kokių nors skolų “RAMPUCENTRAS.LT”.
4.5 “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę atšaukti Klientui nustatytą mokėjimo terminą bei kredito limitą, jei “RAMPUCENTRAS.LT” turi įtarimų dėl Kliento mokumo.
4.6 “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę keisti kainoraštį, iš anksto apie tai nepranešęs Klientui.
4.7 “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę paprašyti Kliento elektroniniu paštu ir telefonu pateikti grįžtamąjį ryšį, kad nustatytų Kliento pasitenkinimą teikiama paslauga.
4.8 “RAMPUCENTRAS.LT” visą informaciją, susijusią su Klientu, įsipareigoja saugoti ir naudoti tik tiek, kiek reikia įrangai parduoti ar paslaugoms teikti. Tvarkant asmens duomenis, “RAMPUCENTRAS.LT” vadovaujasi privatumo politika, kurią galima rasti interneto svetainėje www.stokker.lt. “RAMPUCENTRAS.LT” įsipareigoja užtikrinti duomenų bazės saugumą ir drausti prieigą pašaliniams asmenims.

5. DAIKTO AR DARBO PERDAVIMAS. NUOSAVYBĖS IR RIZIKOS PERĖJIMAS
5.1 Jei Sutarties objektas yra daikto ar darbo perdavimas, daiktas ar darbas yra perduodami tokiomis sąlygomis ir vietoje, kurios yra nurodytos Specialiosiose sąlygose arba pagal “RAMPUCENTRAS.LT” numatytą pristatymo procesą.
5.2 Jei Sutartyje nenurodytas daikto ar darbo pristatymo laikas, tada jį paskiria “RAMPUCENTRAS.LT” ir jis įsipareigoja apie tai informuoti Klientą iš anksto, likus penkioms (5) dienoms.
5.3 Sudarant Sutartį laikoma, kad Klientas sudaro Sutartį savo ekonominėje ar profesinėje veikloje. Priimdamas daiktą ar darbą, kuris yra Sutarties objektas, Klientas turi nedelsdamas apžiūrėti daiktą ar darbą arba leisti juos apžiūrėti.
5.4 Aptikęs daikto ar darbo neatitiktį Sutarties sąlygoms, Klientas turi nedelsdamas pranešti apie daikto ar darbo neatitiktį “RAMPUCENTRAS.LT” ir pateikti pakankamai tikslų daikto ar darbo neatitikties aprašymą.
5.5 Jei Klientas pagal Sutarties nuostatas informavo “RAMPUCENTRAS.LT” apie daikto ar darbo trūkumus, “RAMPUCENTRAS.LT” įsipareigoja per protingą laiką panaikinti daikto ar darbo trūkumus ir užtikrinti jų atitiktį Sutarties sąlygoms.
5.6 Nuosavybės teisė į parduodamą daiktą, taip pat į atlikto darbo nuosavybę iš “RAMPUCENTRAS.LT” pereina Klientui po to, kai “RAMPUCENTRAS.LT” sąskaita-faktūra už daiktą ar darbą bus Kliento pilnai apmokėta.
5.7 Daikto ar darbo praradimo, sunaikinimo, tapimo naudojimui netinkamu ar sugadinimo rizika iš “RAMPUCENTRAS.LT” pereina Klientui po to, kai daiktas ar darbas bus perduoti Klientui arba nuo to momento, kai daiktas ar darbas laikomi Klientui įteiktais.
5.8 Jei Klientas Sutartyje nurodytu laiku neatvyks atsiimti pirkimo-pardavimo, techninės priežiūros ar remonto objektu esančio daikto, “RAMPUCENTRAS.LT” privalo informuoti Klientą apie Kliento įsipareigojimą atsiimti daiktą ir suteikti Klientui bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nurodytą papildomą laiko terminą daiktui atsiimti.

6. “RAMPUCENTRAS.LT” VYKDOMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
6.1 “RAMPUCENTRAS.LT” remonto metu pataiso Kliento prietaisą ir Kliento nurodytus bei aptarnavimo užsakyme pažymėtus gedimus ir trūkumus.
6.2 Techninė priežiūra traktuojama kaip reguliarūs prevenciniai darbai, atliekami siekiant užtikrinti ilgalaikį įrangos naudojimą pagal gamintojo pateiktą prietaiso naudojimo vadovą arba techninės priežiūros knygelę.
6.3 Techninė priežiūra nelaikomas įrangos perdarymas ir įrangos pakeitimas.
6.4 “RAMPUCENTRAS.LT” gali imti mokestį už remonto biudžeto parengimą pagal galiojantį kainoraštį. Remonto biudžetas “RAMPUCENTRAS.LT” nėra privalomas, tačiau nuo jo negalima nukrypti žymiai.
6.5 Techninės priežiūros ar remonto objektu esančio darbo perdavimui taikomos Bendrųjų sąlygų 5 punkto nuostatos. Jei įrenginio remonto arba techninės priežiūros galutinio darbų atlikimo termino nustatyti neįmanoma, tada Specialiosiose sąlygose nustatomas gaminio gedimo ar defekto nustatymo terminas. Darbo perdavimo Klientui laikas pranešamas Klientui gaminio gedimo ar defekto nustatymo termino dieną.
6.6 Atliekant techninės priežiūros ar remonto objektu esantį darbą, “RAMPUCENTRAS.LT” naudoja savo medžiagas.
6.7 “RAMPUCENTRAS.LT” vykdomo techninės priežiūros ar remonto darbų metu aptikti kiti defektai ir trūkumai pašalinami tik po to, kai gaunamas Kliento sutikimas dėl tų defektų ir trūkumų pašalinimo.
6.8 “RAMPUCENTRAS.LT” įsipareigoja darbus, atliktus techninės priežiūros metu, įrašyti į techninės priežiūros knygutę, jei Klientas pateikė techninės priežiūros knygutę “RAMPUCENTRAS.LT”.

7. “RAMPUCENTRAS.LT” DAIKTŲ NAUDOJIMAS
7.1 Pagal vartotojo sutarties sąlygas “RAMPUCENTRAS.LT” įsipareigoja pateikti Klientui naudotis “RAMPUCENTRAS.LT” priklausančius daiktus, o Klientas įsipareigoja už tai mokėti “RAMPUCENTRAS.LT” mokestį (naudojimo mokestį).
7.2 Jei naudojimo sutartyje nenumatyta kitaip, perduodant naudoti ir grąžinant daiktą taikomos Bendrųjų sąlygų 5 punkto nuostatos.
7.3 Nutraukus sutartį arba jai pasibaigus, Klientas įsipareigoja savo sąskaita grąžinti daiktą į “RAMPUCENTRAS.LT” buveinę.
7.4 “RAMPUCENTRAS.LT” neatsako prieš Klientą už žalą, padarytą Kliento trečiosioms šalims dėl Kliento naudojamų “RAMPUCENTRAS.LT” įrenginių.

8. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖ BEI GARANTIJA
8.1 Prekių ir paslaugų garantinis laikotarpis nustatomas Specialiosiose sąlygose.
8.2 Prekių ir paslaugų garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių ar paslaugų perdavimo Klientui. Jei garantinio aptarnavimo reikalavimas priimamas, remontas atliekamas kuo greičiau. “RAMPUCENTRAS.LT” nekompensuoja remonto metu negautų pajamų arba išlaidų, susijusių su prietaiso transportavimu į taisymo vietą.
8.3 Visos įrenginio detalės garantiniu laikotarpiu keičiamos nemokamai, jeigu jos buvo pažeistos dėl medžiagų, konstrukcijos ar komplektavimo klaidų. Garantija neapima įrenginio detalių, kurios tapo netinkamomis naudoti dėl natūralaus susidėvėjimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.
8.4 Garantija netaikoma, jei defektas atsirado dėl netinkamo daikto naudojimo, nepakankamos techninės priežiūros, išorinės aplinkos pokyčių ir poveikio (drėgmė, šiluma, natūralus susidėvėjimas ir kt.), taip pat garantija nepadengia išlaidų, patirtų įvykus nelaimingam atsitikimui arba vandalizmui. Visų pirma garantija netaikoma tais atvejais, kai Klientas netinkamai laikėsi gamintojo nurodymų ir gamintojo garantijos sąlygų paaiškinimų. Garantija taip pat netaikoma, jei įrangai nebuvo atliekama techninė priežiūra, nurodyta techninės priežiūros knygutėje ar naudojimo instrukcijose, taip pat tada, kai Klientas nesilaikė Bendrųjų sąlygų 8.5, 8.6 ir 8.7 punktų nuostatų.
8.5 Kai tik prietaiso veikime atsiranda trikdžių, prietaiso veikimas turi būti nutrauktas ir turi būti susisiekta su “RAMPUCENTRAS.LT”.
8.6 Tam, kad būtų patenkintos garantinio aptarnavimo sąlygos, prietaisas turi būti pateiktas “RAMPUCENTRAS.LT” tos būklės, kurios jis buvo pateikimo garantiniam aptarnavimui aplinkybių atsiradimo momentu.
8.7 Įrenginys turi būti remontuojamas tik “RAMPUCENTRAS.LT” specialisto, nebent tai neįmanoma dėl įrenginio specifikos.
8.8 Už sugadinto daikto nustatymą “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę reikalauti mokesčio pagal kainoraštį.

9. ATSAKOMYBĖ
9.1 Jei Klientas vėluoja apmokėti už daiktą ar darbą, kuris yra Sutarties objektas, “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę reikalauti nulis kablelis du (0,2) procentų nuo Sutarties sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2 Jei Klientas atšaukia užsakymą ar neatvyksta atsiimti užsakyto daikto po to, kai užsakymui atsiimti buvo suteiktas papildomas bent keturiolikos (14) dienų terminas, “RAMPUCENTRAS.LT” turi teisę atsisakyti Sutarties ir pareikalauti iš Kliento penkiasdešimties (50) procentų nuo užsakytų prekių kainos dydžio netesybų. Kliento daiktą su trūkumu, techninės priežiūros ar remonto objektą “RAMPUCENTRAS.LT” po klientui papildomo dviejų (2) mėnesių termino suteikimo turi teisę parduoti už sumą Kliento turimoms skoloms “RAMPUCENTRAS.LT” padengti. Likusi suma grąžinama Klientui.
9.3 Už laikotarpį, per kurį “RAMPUCENTRAS.LT” privalo laikyti Kliento daiktą, pasibaigus daikto priėmimui suteiktam papildomam terminui, Klientas įsipareigoja sumokėti “RAMPUCENTRAS.LT” saugojimo mokestį pagal kainoraštį.

10. GINČŲ SPRENDIMAS
10.1 Iškilus ginčams tarp Kliento “RAMPUCENTRAS.LT”, Klientas ir “RAMPUCENTRAS.LT” turi stengtis juos išspręsti derybomis. Jei susitarimas nepasiekiamas, ginčas sprendžiamas Lietuvos teisme pagal taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus.
10.2 Kauno Apylinkės teisme ginčas sprendžiamas taip pat tada, kai po Sutarties su “RAMPUCENTRAS.LT” sudarymo Klientas išvyksta gyventi į užsienio valstybę arba perveda ten savo verslo veiklos vietą ar jei jo verslo veiklos vieta, gyvenamoji vieta ar buvimo vieta ieškinio padavimo metu nėra žinoma.

11. NENUGALIMA JĖGA
11.1 Nenugalima jėga (force majeure) laikoma nenumatyta situacija, kuri nepriklauso nuo šalių valios, pavyzdžiui, karas, stichinė nelaimė, eksporto ir importo draudimas ir pan., kuri trukdo arba neleidžia vykdyti iš Sutarties kylančių įsipareigojimų.
11.2 Kilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys įpareigoja apie tai nedelsiant pranešti kitai Šaliai. Šalys pratęsia sutartyje nurodytų prievolių vykdymo terminus tokios trukmės laikotarpiu, kiek 11.1 punkte minėtos aplinkybės išlieka.
11.3 Nenugalimos jėgos aplinkybėmis ar kitais įstatymo numatytais atvejais Sutarties pažeidimas yra pateisinamas.

12. SUTARTIES TRUKMĖ, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
12.1 Sutartis įsigalioja jos pasirašymo momentu.
12.2 Sutartis galioja iki einamųjų metų pabaigos, jei Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip. Sutartis automatiškai atnaujinama kitiems metams, jei Šalis kitai Šaliai bent prieš dvi (2) savaites iki Sutarties galiojimo pabaigos nepraneša, kad ji nori nutraukti sutartį.
12.3 Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių Šalims atitenka po vieną.
12.4 Tiek Bendrosios, tiek ir Specialiosios sąlygos gali būti keičiamos bendru “RAMPUCENTRAS.LT” ir Kliento susitarimu, išskyrus iš Bendrųjų sąlygų 4.5 punkto išplaukianti “RAMPUCENTRAS.LT” teisė vienašališkai atšaukti Kliento mokėjimo ir kredito limito sąlygas bei iš Bendrųjų sąlygų 3.3 punkto Kliento teisė reikalauti nutraukti įgaliojimą.
12.5 Sutartį nutraukti vienašališkai leidžiama tik įstatyme nustatytais atvejais.
12.6 Sudarius naują bendradarbiavimo sutartį tarp tų pačių šalių ir jai įsigaliojus, tarp “RAMPUCENTRAS.LT” ir Kliento anksčiau sudaryta (-os) bendradarbiavimo sutartis (-ys) laikoma (-os) nutraukta (-os). Naujos bendradarbiavimo sutarties sudarymas nedaro poveikio su Klientu anksčiau sudarytų pirkimo-pardavimo, priežiūros paslaugų sutarčių, naudojimo sutarčių ar kitų sutarčių galiojimui ar sąlygoms, taip pat nauja bendradarbiavimo sutartis nedaro atbuline data poveikio Kliento įsigytų daiktų garantijos sąlygoms. Neatskiriama naujos bendradarbiavimo sutarties dalis yra galiojančios “RAMPUCENTRAS.LT” bendrosios sąlygos.

13. ŠALIŲ PRANEŠIMAI
13.1 Laikoma, kad Šalies pranešimai kitos Šalies yra gauti, jei el. paštu jie buvo nusiųsti Sutartyje nurodytu el. pašto adresu, o nuo išsiuntimo praėjo 1 darbo diena ar jie buvo nusiųsti registruotu laišku Sutartyje nurodytu pašto adresu, o nuo registruoto laiško išsiuntimo praėjo penkios (5) dienos, nepriklausomai nuo to, Šalis priėmė registruotą laišką ar ne.